บทความ

พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี

 
รูปภาพของAdmin User
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี
โดย Admin User - Friday, 15 June 2018, 5:44PM
 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จังหวัดนนทบุรี [ชมคลิปวีดีโอ]

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการศูนย์ห้องเรียนธรรมศึกษาในโรงเรียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ มีนักเรียน/นักศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก และเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๒ คน

ในการประทานประกาศนียบัตรครั้งนี้ พระธรรมกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ นายชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถวายไตรจีวร นายชูชาติ กาญจนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี นางนนทพร วันงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นางณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ถวายเครื่องไทยธรรม

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ถวายรายงานสรุปความว่า “ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เกล้าฯ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในนามของ มมร และในนามของประธานผู้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาชีวะวิถีพุทธของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ อย่างสูงยิ่งที่ได้ให้ความเมตตาในการประทานประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๗๒ คนในวันนี้ สืบเนื่องจากโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายอาชีวะวิถีพุทธของ มมร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยทาง มมรได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนงบประมาณและคณะพระธรรมวิทยากรในการทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และทางโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการก็ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของ มมร ด้วยดีตลอดมา

ทั้งสองสถาบันจึงมีความผูกพันแนบแน่นเพราะมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกล่าวคือเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้

นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ได้ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์และการจัดกิจจกรมของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ สรุปว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ๕ อย่างคือ (๑) กิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ และปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม มมร วัดบวรนิเวศวิหาร (๒) กิจกรรมนักเรียนช่วยสอนและช่วยงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (๓) การเป็นเจ้าภาพสวดมนต์หมู่ (๔) กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในห้องพระ (๕)กิจกรรมศูนย์ห้องเรียนธรรมศึกษา ประจำจังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ประทานประกาศนียบัตรและประทานโอวาทสรุปความว่า “ขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้สอบธรรมศึกษาได้ และได้รับประกาศนียบัตรได้ในวันนี้ ผู้เรียนธรรมศึกษาย่อมมีความเข้าใจดีอยู่แล้วจึงสอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตร การที่ได้ร่วมกันศึกษาธรรมะนั้นเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสร้างความมั่นคงแก่ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทุกท่านคงทราบดีว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ต่างก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงในหลักแห่งความดีและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง อย่างที่นักเรียนทั้งหลายต่างทราบดีว่า สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงกู้ชาติได้แผ่นดินคืนมา และพระองค์ได้ถวายแผ่นดินไทยเป็นพุทธบูชา ทำให้คนไทยได้อาศัยในแผ่นดินที่เป็นพุทธบูชานี้ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ได้ทรงตั้งปณิธานเป็นเบื้องต้นไว้ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนและมนตรี” ทั้งสองแผ่นดินได้ปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงส่ง ชาวไทยที่อาศัยในแผ่นดินที่เป็นพุทธบูชา และแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เราทราบกันดีว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ตามความหมายคือพระพุทธเจ้าเป็นของพระองค์ตามความหมายของพุทธมากะ จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันที่ดำเนินคู่กันมาโดยตลอด แม้พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ก็ได้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนจึงได้ปฏิบัติตามที่ท่าน ผู้อำนวยการได้กล่าวรายงาน ทำให้เห็นได้ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น หนูทุกคนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า จงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าหมดทั้งโรงเรียน สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นต้นแบบโรงอาชีวะพุทธธรรมนำความรู้ 

ถ้าทุกคนได้ยินก็จะอนุโมทนาสาธุการ แม้ชาวพุทธทั่วโลกก็ต้องภูมิใจว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระเทพปริยัติวิมลอธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ส่งเสริม จึงได้มีพระอาจารย์และแม่ชีมาเป็นวิทยากร เมื่อ มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็ทำให้สถานศึกษาเห็นว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามิใช่เพียงแต่เรียนอย่างเดียวแต่ได้ขวานขวายให้พสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพสกนิกรที่ดีงาม หนูๆทั้งหลายได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ ชาติของเราก็จะเจริญทั้งวัตถุและจิตใจ สมกับที่ชาวไทยรู้กันมาแต่เดิมว่าคนประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือกายกับใจ ประเทศไทยถือว่าสองส่วนนี้มีความสำคัญ พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่าต้องพัฒนาทั้งกายและใจ โรงเรียนทำได้แล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และจะได้เป็นต้นแบบพุทธธรรมนำความรู้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้เดินไปตามแนวทางของพุทธเจ้า บางท่านอาจจะไม่รู้ตัว แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วก็รู้ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว

ขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ฯ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาว ขอพรจากพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลประทานพรให้ลูกพระเจ้าทั้งหลายจงมีชีวิตที่งดงามได้รับการคุ้มครองจากพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพโดยทั่วกันเทอญ

อ้างอิง : ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ม.มมร.)ประมวลภาพ
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9