ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม
โดย Admin User - Friday, 15 November 2019, 10:20AM
 

การศึกษาของพระภิกษุสามเณรกำหนดเห็น ๒ อย่างมาแต่ครั้งพุทธกาล เรียกว่า คันธุระ คือ ศึกษาพระธรรมวินับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ขึ้นปากเจนใจอย่าง ๑ เรียกว่า วิปัสสนาธุระ คือ เรียนวิธีฝึกหัดของตนเองให้ปราศจากกิเลสอย่าง ๑ ครั้นพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสงฆ์พุทธสาวกจึงประชุมกันทำสังคายนา รวบรว...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(4571 คำ)